Навигация

Сигнално-охранителна дейност

Изисквания при оформянето на проектна документация за АСПП за банкови и финансови институции, съгласно Наредба I-171 на БНБ и МВР, за разглеждане от Технически съвет на ГДНП

       Проектната документация на алармените системи срещу проникване за охрана на сгради се представя за съгласуване в ССОД-ГДОП. Документацията трябва да включва задължително: обяснителна записка, спецификация, блокова схема, чертежи и технически описания на използваните съоръжения, които не са в номенклатурата на ССОД-ГДНП. 
       Обяснителната записка трябва да дава информация за разположението на обекта, концепцията за охрана, начините за извеждане на сигналите от обекта до дежурния център, вида на използваните технически средства, височина на вътрешни прегради, които пречат или не на определени детектори, височина от земята до стъклени повърхности, програмирането на контролния панел, местата за монтаж на съоръженията, режима на физическата охрана, /ако има такава/, начин на полагане на кабелите и др.
       В спецификацията трябва да са изброени всички използвани технически средства по вид, модел, производител и количество.
       Блокова схема - да отразява конфигурацията на системата: контролен панел, разширителни модули, свързване на детекторите към зоните, свързване на допълнителни устройства - напр. сирени, клавиатури и др. Детекторите да са номерирани по начина, по който са номерирани на чертежите.
       Чертежите да са изчистени от елементите на другите специалности от проектирането, да бъде указан мащабът или по друг начин да е дадена информация за размерите на помещенията. Да бъде приложена легенда за условните графични означения на всички видове и модели технически средства. Съоръженията да се нанасят в помещенията максимално близко до истинското им местоположение и ориентиране в пространството. Да е изписано функционалното предназначение на всички помещения.
       Всички документи трябва да са подписани от проектанта и ръководителя на бюрото.
       За разглеждане, в Главна дирекция национална полиция (ГДНП), на адрес: София, пк 1715, бул. Александър Малинов № 1, се внасят необходимото на проектанта количество папки, + 1, която остава в архив. Ако проектантската организация  не е вписана в Търговския регистър, който се води от Агенцията по вписвания,  трябва да се представи удостоверение за актуално състояние и копие от Булстат. Законовият срок за разглеждане е 1 месец, но практически става по бързо. Папките да се придружават от съпроводително писмо, изготвено приблизително по образец, посочен  в приложение 1. След утвърждаване на проекта от Техническия съвет, на проектиращата организация се изпраща по електронна поща договор с калкулираната цена (по утвърдения ценоразпис). Три подписани екземпляра се изпращат (или донасят) в ССОД-ГДНП и се извършва заплащането. Тези три екземпляра се подписват от директора  на ГД”Национална полиция” и един от тях заедно с папките на   проектанта се изпращат на проектиращата организация.

Приложение 1 (pdf - 19 k)
Калкулация за съгласуване на проект за АСПП (pdf - 29 k)