МВР http://gdnp.mvr.bg/administrativni_uslugi/kos/razrtransportiraneooves.htm

Контрол на общоопасните средства

Разрешително за транспортиране на огнестрелни оръжия в ЕС

Разрешение за многократно транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси от територията на Република България до територията на друга държава членка/други държави членки се издава на лица, получили разрешение за производство по реда на този закон, от директора на ГДНП - МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.

Лицата представят заявление по образец до директора на ГДНП - МВР, придружено от:

1. Копие от разрешението за производство;

2. Копие от договори за търговски сделки с производители, регистрирани по националното законодателство на друга държава членка, със заличена информация, представляваща търговска тайна, или документ, удостоверяващ, че лицето разполага с производствен обект на територията на друга държава членка/други държави членки;

3. Удостоверение за годност на превозното средство, в случаите когато такова се изисква, съгласно изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;

4. Копие от договор с лице, получило лиценз да извършва охранителна дейност по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато доставката ще се охранява от служители на лицето, се представя копие от удостоверението за регистрация, издадено по реда на Закона за частната охранителна дейност;

5. Документ за платена такса в размер, определен с тарифата на Министерския съвет – 300 лв.

Когато огнестрелните оръжия и боеприпасите попадат в обхвата на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба, се прилагат и изискванията, установени в него.

Разрешението за транспортиране се издава за срок на действие три години от датата на издаването му.

Лицето получило разрешение за транспортиране, в едноседмичен срок преди извършването на всяка доставка на огнестрелни оръжия и боеприпаси представя на ГДНП - МВР:

1. Заявление по образец, което съдържа: име и адрес на управление на получателя; адрес на обекта, до който ще бъдат доставени огнестрелните оръжия и боеприпасите; количеството огнестрелни оръжия и боеприпасите; идентификационни данни на огнестрелните оръжия и боеприпасите и маршрут на доставката;

2. Предварително писмено съгласие за приемане на доставката, издадено от компетентен орган на приемащата държава членка, когато такова се изисква по националното й законодателство.

Документът придружава доставката и се представя при поискване от компетентните органи на другите държави членки.

Разрешение за еднократно транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси от територията на Република България до територията на друга държава членка/други държави членки се издава на лица, получили разрешение за търговия по реда на този закон, от директора на ГДНП - МВР или оправомощено от него длъжностно лице.

Лицата представят заявление по образец до ГДНП - МВР, придружено от:

1. Копие от разрешението за търговия;

2. Копие от разрешението за производство;

3. Копие от договори за търговски сделки с производители, регистрирани по националното законодателство на друга държава членка, със заличена информация, представляваща търговска тайна, или документ, удостоверяващ, че лицето разполага с производствен обект на територията на друга държава членка/други държави членки;

4. Удостоверение за годност на превозното средство, в случаите когато такова се изисква, съгласно изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;

5. Копие от договор с лице, получило лиценз да извършва охранителна дейност по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато доставката ще се охранява от служители на лицето, се представя копие от удостоверението за регистрация, издадено по реда на Закона за частната охранителна дейност;

6. Документ за платена такса в размер, определен с тарифата на Министерския съвет – 50 лв.

7. Предварително писмено съгласие за приемане на доставката, издадено от компетентен орган на приемащата държава членка, когато такова се изисква по националното й законодателство.

Когато огнестрелните оръжия и боеприпасите попадат в обхвата на Закона за експортния контрол на оръжия, изделия и технологии с двойна употреба, се прилагат и изискванията, установени в него.

Разрешението за транспортиране има срок на действие три месеца от датата на издаването му и в рамките на този срок може да се използва еднократно.

Разрешението за транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси придружава доставката и се представя при поискване от компетентните органи на другите държави членки.

Разрешение за еднократно транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от територията на Република България до територията на друга държава членка/други държави членки се издава на лица, получили разрешение за придобиване и/или съхранение по реда на този закон, от директора на ГДНП - МВР или оправомощено от него длъжностно лице.

Лицата представят заявление по образец до ГДНП - МВР, в което се посочват:

1. Основателна причина за издаване на разрешението;

2. Данни за получателя, доставчика и за лицата, осъществяващи транспортирането на доставката - име, адрес, телефонен номер и адрес на електронната поща;

3. Количество и идентификационни данни на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях;

4. Описание на начина на транспортиране и на маршрута на доставката;

5. Дата на изпращане и очаквана дата на получаване;

Заявлението се придружава от:

1. Копие от съответното разрешение;

2. Предварително писмено съгласие за приемане на доставката, издадено от компетентен орган на приемащата държава членка, когато такова се изисква по националното й законодателство;

3. Документ за платена такса в размер, определен с тарифата на Министерския съвет – 50 лв.

Разрешението за транспортиране се издава със срок на действие три месеца от датата на издаването му и в рамките на този срок може да се използва еднократно.

Разрешението за транспортиране придружава доставката и се представя при поискване от компетентните органи на държавите членки.

Лицата, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие, могат да пътуват с притежаваното от тях огнестрелно оръжие до територията на други държави членки с Европейски паспорт за огнестрелно оръжие.

Европейски паспорт за огнестрелно оръжие се издава от ГДНП - МВР едновременно с издаването на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, по време на срока на действието на разрешението или към датата на подновяването му.

Главна дирекция “Охранителна полиция” - МВР вписва в Европейския паспорт за огнестрелно оръжие държавите членки, в които огнестрелните оръжия от категории В, С или D с определени идентификационни данни са забранени за придобиване и/или носене и употреба или подлежат на съответен разрешителен режим.

За получаване на Европейски паспорт за огнестрелно оръжие лицата подават до ГДНП - МВР заявление по образец, придружено с копие от разрешението за носене и употреба на огнестрелното оръжие и две снимки с размер 3 на 4 см.

Лицата, на които е издаден Европейски паспорт за огнестрелно оръжие, при пътуване до друга държава членка трябва да получат предварителното писмено съгласие от компетентния орган на тази държава и от компетентния орган/компетентните органи на държавата членка/държавите членки, през територията на която/които оръжието ще премине транзитно. Съгласието важи за едно или няколко пътувания за срок една година. При необходимост срокът може да бъде удължен. Датата, на която е получено съгласието, и валидността му се вписват от съответния компетентен орган/съответните компетентни органи на държавата членка/държавите членки, на територията на която/които оръжието ще се носи, или през територията, на която/които оръжието ще премине транзитно, в Европейския паспорт за огнестрелното оръжие.

Лицата, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие по реда на глава четвърта, могат да пътуват с притежаваното от тях огнестрелно оръжие от категория C и D за ловни цели или с огнестрелно оръжие от категория В, C и D за спортни цели до територията на други държави членки с Европейски паспорт за огнестрелно оръжие.

Лицата подават до ГДНП - МВР заявление по образец, покана за участие в спортното или ловното събитие от съответната организация на държавата членка и заявление по образец, придружено с копие от разрешението за носене и употреба на огнестрелното оръжие и две снимки с размер 3 на 4 см.

Когато националното законодателство на държавата членка, домакин на събитието, или на държавата членка/държавите членки, през която/които огнестрелното оръжие/оръжия ще премине транзитно, предвижда разрешителен режим за придобиване и притежаване на пренасяното огнестрелно оръжие, се представя предварително писмено съгласие, издадено от съответния компетентен орган/съответните компетентни органи на държавата членка/държавите членки.

 

 

Обновено 14:31 на 14 Юли 2015 г.

© 2011 Министерство на вътрешните работи. Всички права запазени.