МВР http://gdnp.mvr.bg/administrativni_uslugi/kos/razrtransportiraneooves.htm

Контрол на общоопасните средства

Разрешително за транспортиране на огнестрелни оръжия в ЕС

Разрешение за многократно транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси от територията на Република България до територията на друга държава членка/други държави членки се издава на лица, получили разрешение за производство по реда на този закон, от директора на ГДНП - МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.

Лицата представят заявление по образец до директора на ГДНП - МВР, придружено от:

1.           Копие от разрешението за производство;

2.           Копие от договори за търговски сделки с производители, регистрирани по националното законодателство на друга държава членка, със заличена информация, представляваща търговска тайна, или документ, удостоверяващ, че лицето разполага с производствен обект на територията на друга държава членка/други държави членки;

3.           Удостоверение за годност на превозното средство, в случаите когато такова се изисква, съгласно изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;

4.           Копие от договор с лице, получило лиценз да извършва охранителна дейност по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато доставката ще се охранява от служители на лицето, се представя копие от удостоверението за регистрация, издадено по реда на Закона за частната охранителна дейност;

5.           Документ за платена такса в размер, определен с Тарифа 4 на Министерския съвет.

6.           Когато огнестрелните оръжия и боеприпасите попадат в обхвата на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба, се прилагат и изискванията, установени в него.

Разрешението за транспортиране се издава за срок на действие три години от датата на издаването му.

Лицето получило разрешение за транспортиране, в едноседмичен срок преди извършването на всяка доставка на огнестрелни оръжия и боеприпаси представя на ГДНП - МВР:

1.           Заявление по образец, което съдържа: име и адрес на управление на получателя; адрес на обекта, до който ще бъдат доставени огнестрелните оръжия и боеприпасите; количеството огнестрелни оръжия и боеприпасите; идентификационни данни на огнестрелните оръжия и боеприпасите и маршрут на доставката;

2.           Предварително писмено съгласие за приемане на доставката, издадено от компетентен орган на приемащата държава членка, когато такова се изисква по националното й законодателство.

Разрешение за еднократно транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси от територията на Република България до територията на друга държава членка/други държави членки се издава на лица, получили разрешение за търговия по реда на този закон, от директора на ГДНП - МВР или оправомощено от него длъжностно лице.

Лицата представят заявление по образец до ГДНП - МВР, придружено от:

1.           Копие от разрешението за търговия;

2.           Копие от разрешението за производство;

3.           Копие от договори за търговски сделки с производители, регистрирани по националното законодателство на друга държава членка, със заличена информация, представляваща търговска тайна, или документ, удостоверяващ, че лицето разполага с производствен обект на територията на друга държава членка/други държави членки;

4.           Удостоверение за годност на превозното средство, в случаите когато такова се изисква, съгласно изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;

5.           Копие от договор с лице, получило лиценз да извършва охранителна дейност по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато доставката ще се охранява от служители на лицето, се представя копие от удостоверението за регистрация, издадено по реда на Закона за частната охранителна дейност;

6.           Документ за платена такса в размер, определен с Тарифа 4 на Министерския съвет.

7.           Предварително писмено съгласие за приемане на доставката, издадено от компетентен орган на приемащата държава членка, когато такова се изисква по националното й законодателство.

8.           Когато огнестрелните оръжия и боеприпасите попадат в обхвата на Закона за експортния контрол на оръжия, изделия и технологии с двойна употреба, се прилагат и изискванията, установени в него.

Разрешението за транспортиране има срок на действие три месеца от датата на издаването му и в рамките на този срок може да се използва еднократно.

Разрешение за еднократно транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от територията на Република България до територията на друга държава членка/други държави членки се издава на лица, получили разрешение за придобиване и/или съхранение по реда на този закон, от директора на ГДНП - МВР или оправомощено от него длъжностно лице.

Лицата представят заявление по образец до ГДНП - МВР, в което се посочват:

·        Основателна причина за издаване на разрешението;

·         Данни за получателя, доставчика и за лицата, осъществяващи транспортирането на доставката - име, адрес, телефонен номер и адрес на електронната поща;

·         Количество и идентификационни данни на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях;

·        Описание на начина на транспортиране и на маршрута на доставката;

·        Дата на изпращане и очаквана дата на получаване;

Заявлението се придружава от:

1. Копие от съответното разрешение;

2. Предварително писмено съгласие за приемане на доставката, издадено от компетентен орган на приемащата държава членка, когато такова се изисква по националното й законодателство;

3. Документ за платена такса в размер, определен с Тарифа 4 на Министерския съвет.

Разрешението за транспортиране се издава със срок на действие три месеца от датата на издаването му и в рамките на този срок може да се използва еднократно.

Разрешението за транспортиране придружава доставката и се представя при поискване от компетентните органи на държавите членки.

 

Транспортирането на огнестрелни оръжия и боеприпаси от държава членка или от държава членка през територията на Република България до друга държава членка се извършва с предварително писмено съгласие за транспортиране в рамките на Европейския съюз, издаден от директора на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице.

1.      За получаване на предварително писмено съгласие от МВР, лице пребиваващо на територията на друга държава членка, подава до директора на ГДНП на МВР заявление, в което се посочват:

               В случаите на доставка:

· основателна причина за издаване на предварителното писмено съгласие;

· данни за получателя, доставчика и за лицата, осъществяващи транспортирането на доставката - име, адрес, телефонен номер и адрес на електронната поща;

· количество и идентификационни данни на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях;

· описание на начина на транспортиране, маршрут на доставката и данни за охраната по време на транспортирането;

· дата на изпращане и очаквана дата на получаване;

               В случаите на посещение:

· причина за посещението;

· срок и място на посещението;

· количество и идентификационни данни на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях.

2.      Документ за платена такса в размер, определен с тарифа 4 на Министерски съвет.

В случаите на доставка на територията на Република България заявлението и документите може да се подадат до директора на ГДНП на МВР и от лицето - получател на доставката.

Предварителното писмено съгласие се издава и в случаите на преминаване през територията на Република България от една държава членка до друга държава членка или до трета държава.

Предварителното писмено съгласие важи еднократно за срока на доставката, преминаването през територията или на посещението само за посочените в него видове и количество огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и може да се използва само от лицето, на което е издадено.

 

Лицата, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие, могат да пътуват с притежаваното от тях огнестрелно оръжие до територията на други държави членки с Европейски паспорт за огнестрелно оръжие.

Европейски паспорт за огнестрелно оръжие се издава от ГДНП - МВР едновременно с издаването на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, по време на срока на действието на разрешението или към датата на подновяването му.

За получаване на Европейски паспорт за огнестрелно оръжие лицата подават до ГДНП - МВР заявление по образец, придружено с копие от разрешението за носене и употреба на огнестрелното оръжие.

Лицата, на които е издаден Европейски паспорт за огнестрелно оръжие, при пътуване до друга държава членка трябва да получат предварителното писмено съгласие от компетентния орган на тази държава и от компетентния орган/компетентните органи на държавата членка/държавите членки, през територията на която/които оръжието ще премине транзитно. Съгласието важи за едно или няколко пътувания за срок една година. При необходимост срокът може да бъде удължен. Датата, на която е получено съгласието, и валидността му се вписват от съответния компетентен орган/съответните компетентни органи на държавата членка/държавите членки, на територията на която/които оръжието ще се носи, или през територията, на която/които оръжието ще премине транзитно, в Европейския паспорт за огнестрелното оръжие.

 

Лицата, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие, могат да пътуват с притежаваното от тях огнестрелно оръжие от категория C и D за ловни цели или с огнестрелно оръжие от категория В, C и D за спортни цели до територията на други държави членки с Европейски паспорт за огнестрелно оръжие.

Лицата подават до ГДНП - МВР заявление по образец, покана за участие в спортното или ловното събитие от съответната организация на държавата членка и заявление по образец, придружено с копие от разрешението за носене и употреба на огнестрелното оръжие.

Когато националното законодателство на държавата членка, домакин на събитието, или на държавата членка/държавите членки, през която/които огнестрелното оръжие/оръжия ще премине транзитно, предвижда разрешителен режим за придобиване и притежаване на пренасяното огнестрелно оръжие, се представя предварително писмено съгласие, издадено от съответния компетентен орган/съответните компетентни органи на държавата членка/държавите членки.

Обновено 14:31 на 16 Февруари 2016 г.

© 2016 Министерство на вътрешните работи. Всички права запазени.